Catering- Zapraszamy do składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla którego nie stosuje się procedur zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych

na usługę cateringu obiadu dla dzieci z Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przylepie.

I.  ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylepie

Przylep, ul. Rodzinna 1

72-004 Przecław

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Usługa cateringu ( obiad dwudaniowy)  dla dzieci, które będą uczęszczać do Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przylepie.

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu – przygotowanie i dostawa wyżywienia dla 114 dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat, które będą uczęszczać do Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przylepie okresie od 01.09.2022 r. do 31.08. 2023 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie dwudaniowego obiadu z surówką dla grupy maksymalnie 114 dzieci w okresie  od 01.09.2022 r. do 31.08. 2023 r.

Wartość kaloryczna posiłków: 490 kcal.

Posiłki będą dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach do 11:00.

Produkty w dziennym jadłospisie musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w  tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154). oraz musi obejmować: obiad – zupa, drugie danie: ziemniaki (lub zamiennie ryż, kasza, kopytka, makaron itp.) – dania mięsne np. sztuka mięsa, udziec kurczaka, pierś z indyka, kotlet schabowy, stek z piersi z kurczaka, bitki wołowe, gulasz itp. ryba, pierogi, naleśniki, knedle itp. –surówka;

Wykonawca najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem każdego kolejnego miesiąca świadczenia usług ustali i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu propozycje jadłospisu
na okres kolejnego miesiąca, zamawiający ma prawo do dokonania zmian w jadłospisie.

Posiłki musza być urozmaicone, wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak
i estetyki.

Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem i samodzielnie je przygotowuje. Wykonawca dba o właściwy stan dostarczania posiłków (posiłki gorące, świeże, smaczne i estetyczne) oraz właściwie dobrane do wieku dzieci.

Wykonawca oświadcza, że posiada pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

W przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł.

W cenie oferty należy uwzględnić koszt posiłków standardowych i dietetycznych w razie konieczności.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w ilości przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy. Rozliczenie finansowe Wykonawcy za usługi z Zamawiającym odbywać się będzie
na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ich ceny jednostkowej.

Cena jednostkowa posiłku winna zawierać koszt przygotowania. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości
 i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.

Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 6 lat oraz Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłki nie mogą
być przygotowywane z półproduktów.

W przypadku wzmożonej zachorowalności lub nieobecności dzieci, Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia ilości posiłków.

Termin realizacji zamówienia: od 1 września 2022  do 31 sierpnia 2023 r.

Termin składania ofert: 22 sierpnia 2022 r.

Adres: sekretariat@przylep.edu.pl

Skip to content