RODO

Informacja ogólna dla osób, których dane osobowe będą przetwarzane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przylepie

Zgodnie z art. 13rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r.) – dalej RODO, informujemy iż:

Administratorem danych osobowych jest:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przylepie z siedzibą: ul. Rodzinna 1, 72-005 Przecław. Z administratorem danych można się skontaktować telefonicznie pod numerem  725 338 335, na adres e-mail: sekretariat@przylep.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora Ochrony Danych osobowych Krzysztofa Rychel, z którym można się kontaktować poprzez email: iodo_kolbaskowo@wp.pl, telefonicznie pod numerem 601 080 704  lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora w związku z realizacją zadań statutowych, a podstawę przetwarzania w zależności od realizowanego celu może stanowić:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – czyli wyrażona zgoda (np. na upublicznienie wizerunku, imienia i nazwiska, itd.).;
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO  – w związku z zamiarem zawarcia, zawarciem i realizowaniem umowy z administratorem;
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  – w przypadku, gdy administrator będzie realizował obowiązek prawny na nim spoczywający, wynikający z przepisu prawa (np. w związku z rekrutacją do przedszkola, szkoły, świadczeniem usług edukacyjnych, sprawowaniem opieki itd.);
 • art. 6 ust. 1 lit. d) RODO  – w przypadku podejmowania przez administratora działań związanych z ratowaniem zdrowia lub życia;
 • art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – w przypadku realizowania przez administratora działań w szeroko rozumianym interesie publicznym (np. pomiar temperatury ciała przed wejściem na teren placówki).

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • podmioty świadczące obsługę prawną, informatyczną, ekonomiczną administratora,  
 • jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora,
 • wszelkie podmioty mogące potwierdzić prawdziwość podanych administratorowi danych,
 • wszelkie podmioty upoważnione do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (ZUS, US, Kuratorium Oświaty, Sądy itp.). 

Okres przechowywania danych.

Dane w odniesieniu do konkretnej czynności, będą przechowywane przez czas wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt przyjętego przez administratora. 

Sposób przetwarzania danych osobowych

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie zostaną poddane profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich bez wyraźnej zgody właściciela danych bądź jasnej informacji w tej kwestii.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące Prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do wycofania zgody w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody,
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Państwa danych może być wymogiem ustawowym – gdy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), e), bądź dobrowolne gdy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1  lit. a), jak również niezbędnym dla celu przetwarzania, gdy podstawą tej operacji będzie art. 6 ust. 1 lit. b), c). Powyższe jest uzależnione od celu przetwarzania danych osobowych i podstawy prawnej sankcjonującej ich przetwarzanie. Administrator w odniesieniu do konkretnych sytuacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych będzie odrębnie udzielał informacji, o których mowa w art. 13 RODO właścicielom lub dysponentom danych osobowych.

Skip to content