ul. Rodzinna 1, 72-005 Przylep 725 338 335 sekretariat@przylep.edu.pl

Polityka RODO

 

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm.) – dalej: RODO, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Kołbaskowo z siedzibą: Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie pod numerem 91 311 95 10 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Inspektor ochrony danych. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani skontaktować poprzez email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego wniosku o przyjęcie Pani/Pana dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Przylepie. Pani/Pana oraz dziecka dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. lit. c RODO w związku z art. 133 oraz art. 149 i art. 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.910).

Odbiorcy danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych będą jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora, jednostki mogące potwierdzić prawdziwość podanych informacji oraz pozostałe jednostki administracji publicznej umocowane do ich przetwarzania odrębnymi przepisami prawa.

Okres przechowywania danych. Pani/Pana oraz dziecka dane będą przetwarzane odpowiednio: przez okres 1 roku w odniesieniu do dzieci nieprzyjętych lub w przypadku dzieci przyjętych przez czas trwania ich nauki, a w odniesieniu do danych osobowych zawartych w kartach arkuszy ocen dziecka przez okres 50 lat po zakończeniu nauki.

Sposób przetwarzania danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie zostaną poddane profilowaniu i nie będą przedmiotem przekazywania do państw trzecich.

Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,

  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

  c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

  e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych. Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym niezbędnym dla rozpatrzenia wniosku o przyjęcie dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej w Przylepie.

Super User